More Website Templates @ TemplateMonster.com. Zerotheme.com!

Каде се наоѓаме

За дополнителни информации околу работата на Здружението, како и за остварување на соработка ве молиме обратете се на слениве лица задолжени во својата област.

Адреса: Здружение Универзитет Трето Доба - Скопје, ул. Ангел Димовски бр. 4, 1000, Скопје

тел./факс: 2460-582

жиро сметка: 300000001239502, даночен број: 4030000408299 Комерцијална банка Скопје

 

Претседател

м-р Томислав Димишковски

тел: 2657-751 и 070/679-596

e-mail: dimiskovski@hotmail.com

 

Менаџер

Христо Ловачев

тел: 076/664-662

e-mail: hristolovacev@gmail.com

 

Благајник за членарина, индекси и дипломи

Благица Божиновска

тел: 070/999-889